ผู้บริหารองค์กร

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

  คณะผู้บริหารนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันนายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง

รองเลขาธิการนางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา

รองเลขาธิการนายเพชรมงคล วัสสุรวรรณ

ผู้ช่วยเลขาธิการนายปารณัท กลิ่นหอม

ที่ปรึกษาเลขาธิการนายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพนายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ

หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ

หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯนายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง

หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯนายมณฑล กิจวิทยาพงศ์

หัวหน้าสำนักเลขาธิการนายพงศธร ยุบไธสง

หัวหน้ากองกิจการพิเศษ