ผู้บริหารองค์กร

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

  คณะผู้บริหารนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันนายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง

รองเลขาธิการนางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา

รองเลขาธิการนายเพชรมงคล วัสสุรวรรณ

ผู้ช่วยเลขาธิการนายคีตพงศ์ นามวัฒน์

ที่ปรึกษาเลขาธิการนายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพนายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ

หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ

หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนนายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง

หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาเซียนนางสาวมธุรส มานะศรี

หัวหน้าสำนักเลขาธิการนายณัฏฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นแห่ง
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย