ยท.ร่วมงานเสวนาภัยจากสื่อออนไลน์ | Thailand Youth Institute (TYI) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย | THAILAND YOUTH INSTITUTE (TYI)


ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.ร่วมงานเสวนาภัยจากสื่อออนไลน์ ยท.ร่วมงานเสวนาภัยจากสื่อออนไลน์

by admin | Posted on 2018-01-10 20:08:01
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังผลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์และร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาในครั้งนี้
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด