ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | Procurement News

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการ 1/2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการ 1/2561

by admin | Posted on 2018-01-18 10:05:37
ความเป็นมา รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เด็กทั้งประเทศ ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เด็ก คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน จึงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องส่งเสริมให้กับเด็ก รวมทั้งครอบครัว ผู้ใหญ่ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ว่าด้วยสิทธิในการอยู่รอดนั้น เด็กจะต้องได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง รวมทั้งปัญหาสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพศชาย ที่ให้ความสนใจกับบุหรี่ไฟฟ้าก็ดี วัยรุ่นเหล่านี้ก็ยังไม่มีความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มอันตรายต่อตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้าง จึงเป็นปัญหาที่สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีการรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดี เด็กอาจเป็นผู้รับผลกระทบจากบุหรี่ หากครอบครัวหรือผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็ก ด้วยวิธีการไม่สูบบุหรี่ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเด็ก รวมถึงสังคมไทยด้วย วัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ (2) เพื่อให้ผู้ใหญ่หันมาเลิกสูบบุหรี่ เป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ (3) เพื่อให้สังคมเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ (4) เพื่อลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ (5) เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี (6) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย คุณสมบัติผู้เสนอราคา (๑) ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดำเนินจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ตลอดจนต้องไม่เป็นผู้ได้รับผลจากการระบุรายชื่อผู้ถูกทิ้งงานของทางราชการ (๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือธุรกิจยาสูบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (๔) ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ขอบเขตของงาน (๑) จัดทำนิทรรศการ บูธถ่ายภาพ และจัดหาเครื่องเสียง เพื่อติดตั้งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาที่นำเสนอเรื่องราว “ภัยอันตรายจากบุหรี่” และจัดทำสมุดประทับตราของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ใบ (๒) จัดหาของที่ระลึกและของรางวัลสำหรับกิจกรรม เสื้อโครงการ จำนวน ๕๐ ตัว และของที่ระลึกไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 2713 0497 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (เสนอราคาไม่เกิน 8 มกราคม 2561)
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด