ยทก. ลงนาม MOU ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม | Thailand Youth Institute (TYI) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย | THAILAND YOUTH INSTITUTE (TYI)


ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. ลงนาม MOU ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ยทก. ลงนาม MOU ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

by admin | Posted on 2017-12-21 14:02:27
เมื่อวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร) โดย นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา รองเลาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนาม MOU - Co Band : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา "องค์กรคุณธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร และร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Viral Video สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน "ขอตอบด้วยการกระทำ" เพื่อสร้างความตระหนักในการตั้งปณิธานทำความดีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น ณ ณ ห้องประชุม ดรสมศักดฺื และคุณหญิงปัทมา ลัสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด