ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยทก. รับโล่เชิดชูเกียรติ ยทก. รับโล่เชิดชูเกียรติ

by admin | Posted on 2017-10-10 23:27:57
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 12.30 นาฬิกา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (สถายันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ประเภทหน่วยงาน เสนอโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวิฒนธรรม จนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด