ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.อบรมรู้เท่าทันสื่อ ยท.อบรมรู้เท่าทันสื่อ

by admin | Posted on 2018-05-25 19:45:45
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "รู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้ผลิตสื่อและองค์กรสื่อ" จัดโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตรว่มพัฒนาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในแง่มุมของผู้ผลิตสื่อ การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ สื่อที่ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก และสื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคม สำหรับผู้ผลิตสื่อและองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือทำงานด้านสื่อ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์ถูกใช้ในการผลิต เพยแพร่ และส่งต่อข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรม Beat Hotel กรุงเทพมหานคร


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด