ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท. MOU จัดตั้งสภานักเรียนคุณธรรม ยท. MOU จัดตั้งสภานักเรียนคุณธรรม

by admin | Posted on 2018-05-05 20:17:03
เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เป็นผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จัดตั้ง “สภานักเรียนคุณธรรมกล้าทำดี” กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา) ในระดับสถานศึกษาผ่านกลไกสภานักเรียน โดยมีนางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด