ข่าวกิจกรรม | Activities News

ยท.จัดเวทีรับฟังเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย ภาคอีสาน ยท.จัดเวทีรับฟังเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย ภาคอีสาน

by admin | Posted on 2018-03-29 12:56:49
เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย : กลุ่มเด็กและเยาวชน (กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน แกนนำนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21


 PDF : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด