รู้จักเราให้มากขึ้น

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ประวัติสถาบัน

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) เดิมชื่อเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (YNET) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีภารกิจเริ่มแรก คือการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยทำงานในลักษณะ “จิตอาสา” ซึ่งในปี 2555 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองให้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 จึงทำให้มีภารกิจส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ในมิติต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ปี 2560 มติที่ประชุมเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 กำหนดให้มีการแก้ไขระเบียบบริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงมีผลทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย”

เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

  • ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและจัดการเรียนการสอน