คณะกรรมการบอร์ดบริหาร

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

  คณะผู้บริหารรอการสรรหา

ประธานกรรมการสถาบันรอการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรอการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรอการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรอการสรรหา

กรรมการด้านสาธารณสุขรอการสรรหา

กรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรมรอการสรรหา

กรรมการด้านส่งเสริมและพัฒนาเด็กรอการสรรหา

กรรมการด้านการคุ้มครองเด็กรอการสรรหา

กรรมการด้านสื่อสารมวลชนรอการสรรหา

กรรมการด้านการศึกษา